Komparativní a fylogenetická analýza virů ve FN Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je věnovaná koronaviru SARs-CoV-2 souvisejícím s těžkým akutním respiračním syndromem, který byl poprvé prokázán v roce 2019. Tento koronavirus zapříčinil pandemii, která ovlivnila takřka celý svět. Znalost genetické informace je potřebná pro vývoj vakcíny, zjištění nakažlivosti a pro predikci vývoje variant SARs-CoV-2. Pro získání genetických informací je třeba osekvenovat RNA a tyto genomové sekvence sestavit. Při porovnání sestavených genomů lze zjistit, v které části daný organismus mutoval. Na základě souhlasnosti či rozdílnosti v sestavených genomech je provedena fylogenetická analýza, která poukazuje na vývoj daného organismu a znázorňuje evoluční příbuznost s ostatními organismy. Praktická část je zaměřena na sestavení genomů ze vzorků od pacientů z FN Brno a vyhodnocení kvality sestavení. Po sestavení genomů je dalším cílem vyhodnocení variability a následná fylogenetická analýza.
This thesis is focused on the SARs-CoV-2 coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome, which was first identified in 2019. This coronavirus caused a pandemic that affected almost the entire world. Knowledge of the genetic information is needed for vaccine development, to determine infectivity and to predict the evolution of SARs-CoV-2 variants. To obtain genetic information, RNA must be sequenced and these genomic sequences must be assembled. By comparing the assembled genomes, it is possible to find out which part of the organism has mutated. Phylogenetic analysis is performed on the basis of the concordance or divergence in the assembled genomes, which indicates the evolution of the organism and shows the evolutionary relationship with other organisms. The practical part is focused on the assembly of genomes from samples from patients in the University Hospital Brno and evaluation of the quality of the assembly. After the genomes are assembled, the next goal is to evaluate the variability and subsequent phylogenetic analysis.
Description
Citation
ŠVESTKOVÁ, T. Komparativní a fylogenetická analýza virů ve FN Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smíšek položil dotaz, vůči čemu se počítají mutované pozice? Existuje reference? Ing. Sedlář položil dotaz, měly templátově sestavené genomy stejnou délku jako referenční? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO