2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kulil, Vladimír; Telec, Ivo; Mikš, Lubomír; Abraham, Karel; Matějka, Libor
  Předmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy jsou zejména jméno, historická hodnota, design, kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dostupnosti, přítomnosti konfliktních skupin obyvatelstva v nemovitosti nebo blízkém okolí a poloha. Hodnotu zvláštních vlivů lze vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou obvyklou a věcnou hodnotou majetku bez koeficientů prodejnosti. Pro ocenění cenou zjištěnou podle cenového předpisu je v rámci disertační práce navržena úprava některých paragrafů zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a provádějící vyhlášky tohoto zákona v aktuálním znění. Součástí metodiky je všeobecný návrh způsobu rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část. Ve věci konkrétního postupu při výpočtu cen nemovitostí je v práci popsán postup pro ocenění zvláštních vlivů. Je navržena forma součtové matice zahrnující tyto vlivy. Cena v jednotlivých metodikách pro ocenění majetku se upraví o přiměřenou výši odhadnutého vlivu. Pro nemovitosti na území České republiky se využijí i koeficienty prodejnosti Kp podle cenového předpisu s ohledem na jejich vývoj v historických statistikách.
 • Item
  Porovnání tržních cen rodinných domů s cenami zjištěnými porovnávacím způsobem podle oceňovacích předpisů
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Karabec, Jiří; Weigel, Lubomír; Abraham, Karel; Mikš, Lubomír
  V disertační práci je provedena analýza porovnávací metody pro rodinné domy uvedené v oceňovacích předpisech. Analýza se zaměřuje na jednotlivé znaky a kvalitativní pásma a jejich vliv na stanovovanou cenu. Analýza je provedena pomocí speciálně vytvořené databáze nabídkových cen rodinných domů a dále srovnáním s nákladovou metodou dle oceňovacích předpisů. Na základě výsledků analýzy je navržena nová podoba znaků a kvalitativních pásem. Práce je uzavřena sumarizací a diskuzí dosažených výsledků a jejich přínosem.
 • Item
  Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Holušová, Kateřina; Alexandr, Pavel; Podrázský, Vilém; Simon,, Jaroslav
  V předložené disertační práci je uveden přehled současného stavu řešené problematiky s upřesněním zařazení Forenzní ekotechniky: les a dřeviny do systému forenzních věd ve světě a její popis jako součást speciálních metod soudního inženýrství. Výsledky se zaměřují na návrh standardizovaných a harmonizovaných postupů podle typů znaleckých posudků. Jako další ze stěžejních výsledků práce jsou uvedeny navržené funkční biometrické parametry pro ohodnocování dřevin v rámci Funkční diagnostiky Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment – „CFA“). Aplikace některých způsobů měření a vybraných funkčních biometrických parametrů jsou uvedeny na příkladech vlastního měření ve vybraných porostech buku lesního v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny a v Chřibech. Jako obecný doplněk využitelný ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny jsou uvedeny limity Funkční diagnostiky. V další řadě práce obsahuje diskuzi k navrženým standardům a výsledkům vlastního měření. Práce je uzavřena shrnutím výsledků a jejím přínosem.