Návrh a výroba tubusu emisního spektrografu pro projekt mikrosatelitu SLAVIA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Výroba a návrh součástí pro kosmický průmysl mají své specifické požadavky. Jedním z nich jsou nároky na nízkou hmotnost, odolnost vůči změnám teplot, vysokou tuhost a ekonomičnost. Tato práce představuje konstrukční řešení a technologii výroby tubusu pro hyperspektrální kameru projektu SLAVIA s ohledem na požadavky projektu a nároky vesmírného prostředí. V první řadě byla provedena termo – strukturální analýza oběhu satelitu kolem planety Země a zjištění možných deformací tubusu kamery, které by mohli způsobit nepřesnosti v pořizování snímků. Ukazuje se, že čím nižší jsou teploty vnitřních stěn satelitu, tím více dochází k deformaci tubusu a jeho polohy v prostoru satelitu. Následně bylo představeno konstrukční řešení, a následovala samotná výroba tubusu kamery, při které byla ověřena vyrobitelnost součástí a smontovatelnost sestavy. Řešením práce bylo zjištěno a ověřeno, že nejnáročnějším úkolem je stanovit rozměry drážek takovým způsobem, aby byla dodržena vysoká tuhost celé sestavy.
The manufacture and design of components for the aerospace industry has its own specific requirements. One of these are the requirements for low weight, resistance to temperature changes, high rigidity and cost-effectiveness. This paper presents the design and subsequent manufacture of a tube for the SLAVIA project hyperspectral camera, taking into account the project requirements and the demands of the space environment. First of all, a thermo-structural analysis of the satellite's orbit around the Earth was carried out to identify possible deformations of the camera tube that could cause inaccuracies in image acquisition. It turns out that the lower the temperatures of the inner walls of the satellite, the more deformation of the tube and its position in satellite occurs. The design solution was then presented, followed by the fabrication of the camera tube, during which the manufacturability of the components and the assemblability of the device were verified. It has been found and confirmed that the most challenging task was to determine the dimensions of the grooves in such a way that the high stiffness of the whole assembly was maintained.
Description
Citation
ZLÍNSKÁ, M. Návrh a výroba tubusu emisního spektrografu pro projekt mikrosatelitu SLAVIA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jak jste se k tomuto tématu dostala ? Nemá práce parametry utajení ? zodpovězeno 2.Jaký CAD byl použít pro konstrukci sestavy ? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO