Příprava slitiny na bázi nemísitelného systému Fe-Cu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je příprava slitiny FeCuMn v ekvimolárním složení tavením a analýza vzniklé mikrostruktury. V teoretické části se práce zabývá mísitelností a využitím nemísitelných systému v praktických aplikacích. Dále je zde popsán vliv rychlosti ochlazování a vliv poměru složek nemísitelného systému Fe-Cu na vzniklou mikrostrukturu. Praktická část práce prezentuje mikrostrukturu slitiny FeCuMn, která byla připravena tavením v indukční peci v ochranné atmosféře argonu. Dále se praktická část zabývá chemickým složením a tvarem vzniklých fází. U slitiny FeCuMn je analyzována teplota tavení fází, rovněž je materiál deformován a je vyhodnocena tvrdost deformovaného a nedeformovaného materiálu. V následné diskuzi jsou výsledky z experimentální části uváděny do souvislostí s publikovanými výsledky experimentů jiných autorů.
The aim of this work is the preparation of FeCuMn alloy in equimolar composition by melting and the analysis of the resulting microstructure. The theoretical part of the work deals with miscibility and the use of immiscible systems in practical applications. Furthermore, the influence of cooling rate and the effect of the ratio of the components of the immiscible Fe-Cu system on the resulting microstructure are described. The practical part of the work presents the microstructure of FeCuMn alloy, which was prepared by melting in an induction furnace under a protective atmosphere of argon. Furthermore, the practical part deals with the chemical composition of the individual phases and the shape of the resulting phases. For the FeCuMn alloy, the melting temperature of the phases is analysed, the material is also deformed, and the hardness of the deformed and undeformed material is evaluated. In the subsequent discussion, the results from the experimental part are related to published experimental results by other authors.
Description
Citation
SEMERÁK, P. Příprava slitiny na bázi nemísitelného systému Fe-Cu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Kde byly připraveny zkoumané vzorky? - odpovězeno 2) Z čeho je usuzováno, že během deformace vzorků nebylo dosaženo vyčerpání plasticity? Jak by bylo možné toto ověřit? - částečně odpovězeno 3) Jak je možné vysvětlit, že mangan narozdíl od železa neodměšoval a jakou má mangan krystalovou mřížku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO