Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V této práci jsou sumarizovány metody stanovení singletního kyslíku (odbarvovací metody, luminiscenční detekce, reakce s anorganickými sloučeninami, elektronová paramagnetická rezonance, měření luminiscence singletního kyslíku, měření absorpce v IČ oblasti) a stanovení efektivity fotoaktivních vrstev (degradace vodného roztoku barviva, degradace tukové vrstvy, fotoredukce organického barviva, fotooxidace sodné soli kyseliny tereftalové, degradace diketopyrrolopyrrolu (DPP), degradace 1,3-difenylisobenzofuranu (DPIBF) a degradace akridinové oranži), a to včetně principu a postupu. V experimentální části byly vybrány a otestovány 2 z těchto metod (degradace DPP a DPIBF). V experimentech se zjišťovaly rychlostní konstanty reakcí a stupně konverze. Bylo zjištěno, že metoda DPIBF je rychlá, spolehlivá a reprodukovatelná.
In this paper, methodes of determination of singlet oxygen (decolorization methodes, luminiscence detection, reaction with anorganic compounds, electon paramagnetic resonation, detecting of singlet oxygen luminiscence, detecting of absorption in IR region) and determination of efectivity of photoactive layers (photobleaching of dye aqueous solution, photodegradation of a solid fatty deposit, photoreduction of an organic dye, photooxidation of sodium salt of terephtalic acid, degradation of 1,3-diphenylisobenzofuran (DPIBF), degradation of diketopyrrolopyrrole (DPP), degradation of acridine orange) are summarized, including principle and procedure. In experimental part, 2 of these methodes (DPIBF and DPP degradation) were chosen and tested. Reaction rate constant and conversion were measured. It was found out that DPIBF methode is quick, reliable and reproducable.
Description
Citation
TĚTHAL, V. Stanovení samočisticí schopnosti organických fotoaktivních vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Obhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl velmi dobrý výtah výsledků své bakalářské práce, zodpověděl dotazy oponentské i členů komise, reagoval na připomínky k práci. V diskusi tak student prokázal velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky bakalářské práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila jeho bakalářskou práci celkově jako velmi dobrou. Kozáková: Jakého řádu jsou rozkladné reakce zkoumané látky? Mravec: Proč jste nepoužil fluorogenní substráty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO