Využití odpadů v kontextu aktuálních legislativních opatření a principů oběhového hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využíváním vybraných druhů odpadů za podmínek aktuální legislativy platné na území ČR. Zaměřuje se na plastový obalový odpad a čistírenský kal – odpad vzniklý z čištění komunálních odpadních vod. Cílem práce bylo zpracování rešerše aktuální legislativy a strategických dokumentů v oblasti nakládání s odpady v kontextu principů cirkulární ekonomiky a v návaznosti na to potom navržení a poté kritické zhodnocení optimálního systému využívání výše uvedených odpadů založený na principech oběhového hospodářství. Byly popsány jak jeho silné, tak slabé stránky fungování i základní ekonomické parametry. První částí práce je popis a aktuální způsoby nakládání se zvolenými druhy odpadů a rešerše právních předpisů a strategických dokumentů na úrovni EU i ČR. Ve druhé části je navrhnut a zhodnocen optimální oběhový způsob nakládání s odpadem. Pro plastový obalový odpad se v současnosti uplatňuje donáškový systém. Bakalářská práce se zabývá novým systémem zpětného odběru PET lahví a porovnává jejich silné a slabé stránky. Pro čistírenský kal bylo jako optimální způsob nakládání zvolen sušení a následná pyrolýza, která se jeví jako velmi efektivní způsob.
This bachelor thesis deals with the use of selected types of waste under the conditions of current legislation in force in the Czech Republic. It focuses on plastic packaging waste and sewage sludge – waste generated from municipal wastewater treatment. The aim of the work was to process a search of current legislation and strategic documents in the field of waste management in the context of the principles of circular economy and then design and then critical evaluation of the optimal system of utilization of the above waste based on the principles of circular economy. Both its strengths and weaknesses as well as basic economic parameters were described. The first part of the work is a description and current methods of waste management and search for legislation and strategic documents at the EU and Czech level. In the second part, the optimal circulatory method of waste management is designed and evaluated. A delivery system is currently in place for plastic packaging waste. The bachelor work deals with a new system of taking back PET bottles and compares their strengths and weaknesses. For the sewage sludge, drying and subsequent pyrolysis were chosen as the optimal treatment method, which seems to be a very efficient method.
Description
Citation
DOČEKAL, P. Využití odpadů v kontextu aktuálních legislativních opatření a principů oběhového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval podstatné výsledky své bakalářské práce. Následovalo přečtení posudků vedoucího a oponentky. Oponent měl k práci několik faktických připomínek a námětů k diskuzi, ke kterým se student vyjádřil. Poté se se svými dotazy připojili i ostatní členové komise. V této diskuzi prokázal student velmi dobrý přehled v řešené problematice. Otázky a poznámky z diskuze: prof. Kučerík: V rámci Vašich tvrzení doporučuji si ověřit, jaké vlastnosti bude mít biouhel pocházející z kalů ČOV. Zajímá mě Váš názor na pozitiva nebo negativa působení EKO-KOM. prof. Adamec: V rámci Vaší práce by bylo vhodné si lépe vymezit cíle práce a práci doplnit o SWOT analýzu.Odkud EU přiváží fosforečná hnojiva? doc. Zlámalová Gargošová: Co vzniká za produkty během pyrolýzy a k čemu je lze použít? Nebude problém s nehomogenním vstupem? Ing. Mergl: Budete na svou práci dál navazovat a jestli ano, kterou oblast si vyberete pro další práci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO