Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti K4 a. s. za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2018 a formulování návrhů na zlepšení současné finanční situace. V teoretické části je vysvětlena samotná finanční analýza, její možné metody a ukazatele. Praktická část obsahuje provedenou analýzu pomocí výpočtů jednotlivých ukazatelů, interpretaci výsledků a grafické zobrazení. V závěru práce jsou na základě provedené finanční analýzy podány návrhy, které je možno využít ke zlepšení stávající finanční situace podniku.
This bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company K4 a. s. for the period from 1. 4. 2014 to 31. 3. 2018 and the formulation of proposals for improvement her current financial situation. Theoretical part explains the financial analysis, the various methods and indicators. The practical part contains the analysis performed by the calculations of the individual indicators, interpretation of the results and graphical representation. In the conclusion there are provided proposals that can be used to improve the current financial situation of the company.
Description
Citation
URBÁNKOVÁ, B. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
doc. Hromádka: Brala jste při zpracování práce u srovnání výsledků s odvětvím v úvahu, že v oboru stavebnictví jsou jak projekční společnosti a stavební společnosti? - odpovězeno částečně připomínka Ing. Milichovský: V teoretické rešerši máte uvedenu SWOT analýzu, v analytické části pak není. Ing. Milichovský: Mzda ředitele 2 500 €, kterou v práci uvádíte, je čistou nebo hrubou mzdou? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Jaká je na Slovensku přímá konkurence? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Jak jste stanovila tržby podniku? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: Jak jste určila náklady na vlastní kapitál při výpočtu ukazatele EVA? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO