Studie ekologického dopadu výroby, provozu a likvidace různých typů automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Životní cyklus automobilu zahrnuje tři základní fáze: výrobu, provoz a konec životnosti. Všechny tyto fáze mohou potenciálně produkovat emise, které mají přímý vliv na životní prostředí. Různé typy automobilů však mohou produkovat odlišné množství emisí během fází životnosti nejen v závislosti na typu jejich pohonu, ale také na lokálních faktorech, jako je emisní faktor energetického mixu. Výsledky rešerše ukázaly, že potenciální ekologický benefit nižších emisí skleníkových plynů bateriových elektromobilů závisí primárně na emisním faktoru energetického mixu. V zemích jako je Polsko, kde se na většině vyrobené elektrické energie podílí spalování černého a hnědého uhlí, bude ekologická náročnost celého životního cyklu bateriových automobilů vyšší než spalovacích automobilů. Naopak v zemích s příznivým energetickým mixem, jako je Švédsko, je potenciál snížení emisí z dopravy nahrazením stávající automobilové flotily elektromobily výrazný. Dále jsou navržena čtyři referenční vozidla, pro které jsou vypočteny emise skleníkových plynů za celý životní cyklus navrženou metodou výpočtu za použití lokálních emisních faktorů.
The life cycle of a car includes three basic phases: production, operation and end-of-life. All these phases can potentially produce emissions that have a direct impact on the environment. However, different types of cars may produce different amounts of emissions during the life cycle phases, depending not only on the type of propulsion but also on local factors such as the emission factor of the energy mix. The results of the research showed that the potential environmental benefit of lower GHG emissions of battery electric vehicles depends primarily on the emission factor of the energy mix. In countries such as Poland, where the majority of electricity produced is generated by burning coal and lignite, the life cycle environmental performance of battery cars will be higher than that of combustion cars. Conversely, in countries with a favourable energy mix, such as Sweden, the potential to reduce transport emissions by replacing the existing car fleet with electric cars is significant. Furthermore, four reference vehicles are proposed for which life cycle GHG emissions are calculated using the proposed calculation method using local emission factors.
Description
Citation
LOS, M. Studie ekologického dopadu výroby, provozu a likvidace různých typů automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Prezentovaných 75 kg CO2eq/kg je myšleno pouze pro baterii nebo pro battery pack? 2. Kolik zhruba váží battery pack? 3. Z jakého důvodu uvádíte energetický mix Litvy a přitom hovoříte o situaci v ČR? 4. Uvažujete také emise výroby elektrické energie? 5. Na základě jakých kritérií jste volil srovnávané vozy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO