Příprava diagnostické laboratoře pro akreditaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V diplomové práci je popsán proces přípravy vybrané elektrotechnické laboratoře na akreditaci. Práce se zabývá i akreditačním systémem České republiky, jehož součástí je proces akreditace. V textu je také obsaženo shrnutí požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tyto požadavky laboratoř musí splnit, aby dosáhla akreditace. V návaznosti na obsah normy je zde uvedena i stručná rešerše metrologie. V práci je představena diagnostická laboratoř, pro kterou příprava k akreditaci probíhala. Součástí je i zhodnocení finanční rentability akreditace. Příprava k akreditaci v sobě zahrnuje zavádění nových postupů v laboratoři v souladu s požadavky normy, kontrolu stávajícího stavu, kontrolu a vytvoření řízené dokumentace laboratoře tak, aby odpovídala nově aktualizované normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Požadavkem laboratoře bylo vybrat software vhodného typu, který by vyhovoval akreditaci a pomohl laboratoři udržet v pořádku řízenou dokumentaci a metrologické procesy.
In the diploma thesis, the process of preparation of the selected electrotechnical laboratory for accreditation is described. The thesis deals with the accreditation system of the Czech Republic, which also contains the process of an accreditation. The work contains a summary of requirements from the standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. A laboratory has to meet these requirements in order to receive accreditation. Following the content of the standard, the short research of metrology is also included. The diagnostic laboratory which is being prepared for accreditation is also introduced. Direct financial expenses of the accreditation are also included. The introduction of new procedures in the laboratory in accordance with requirements from standard, inspection of the present state, inspection and creation of the controlled laboratory documentation in a way to meet requirements from standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 are encompassed in the preparation for accreditation. The laboratory requires software of a suitable type to be selected, which suits accreditation and helps the laboratory maintain controlled documentation in order, as well as metrology processes.
Description
Citation
MALÍK, L. Příprava diagnostické laboratoře pro akreditaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise k obhajobě: 1. Jaké jsou celkové náklady na akreditaci? 2. Jakým způsobem předpokládáte stabilně průměrně 1 zakázku za měsíc? 3. Má laboratoř dostatečnou kapacitu pro zpracování např. tří zakázek za měsíc?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO