Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce byla optimalizace podmínek pro vzorkování biogenních těkavých organických sloučenin (BVOCs) v ovzduší pomocí difuzního denuderu s následnou analýzou odebraných vzorků na plynové chromatografii spojené s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Hlavní výhodou denuderu je odběr vzorků do absorpční kapaliny již ve dvouminutových intervalech, a tedy nepřetržité sledování koncentrací BVOCs v ovzduší. Cílem experimentů bylo zvolit vhodné podmínky tak, aby účinnost záchytu jednotlivých BVOCs v denuderu byla co nejvyšší, a aby metoda byla použitelná pro vzorkování ve venkovním ovzduší při různých meteorologických událostech. Byly vybrány následující optimální podmínky: teplota denuderu (20 °C), průtok nasávaného vzduchu (500 ml/min), absorpční kapalina (n-heptan), průtok absorpční kapaliny (0,45 ml/min). Naměřené účinnosti záchytu všech studovaných BVOCs v denuderu byly při těchto podmínkách nad 89 %, s výjimkou velmi těkavých BVOCs. Limity detekce studovaných BVOCs jsou pro tuto metodu nižší než jejich koncentrace ve venkovním prostředí v průběhu vegetačního období. Optimalizovaná metoda je tedy vhodná pro stanovení rychlých změn koncentrací BVOCs (s výjimkou velmi těkavých) ve venkovním prostředí.
The optimization of conditions for the sampling of biogenic volatile organic compounds (BVOCs) in the air using a diffusion denuder with subsequent analysis of collected samples by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) was the main topic of the master thesis. Collecting samples into an absorption liquid at a two-minute interval is the main advantage of the denuder. Selecting appropriate conditions for the highest collection efficiencies of individual BVOCs in denuder and for using the method for sampling in ambient air with various meteorological events was the main aim of all experiments. The following optimal conditions were selected: denuder temperature (20 °C), airflow (500 ml/min), absorption liquid (n-heptane), absorption liquid flow (0,45 ml/min). The measured collection efficiencies of all studied BVOCs in denuder were above 89 % with these optimized conditions, except for highly volatile BVOCs. The detection limits of the studied BVOCs for this method are lower than their concentration in the outdoor air during the growing season. Therefore, the optimized method is suitable for the determination of fast changes in BVOCs concentrations (except highly volatile) in the outdoor air.
Description
Citation
HANDLÍŘOVÁ, G. Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-05-24
Defence
Studentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Poté byly předneseny posudky vedoucího práce a oponentky. K uvedeným připomínkám a dotazům se studentka vyjádřila. V rámci následující diskuze prokázala nejen výbornou orientaci v rámci dané problematiky, ale i schopnost pohotově reagovat na dotazy členů komise. Komise dále položila studentce otázky v rámci ústní části SZZ. Otázky z diskuze: doc. Zlámalová Gargošová - Jakým procentem přispívají BVOC k tvorbě troposferického ozónu? Ing. Mergl - Ovlivní nějak déšť nebo bouřky emisi BVOC? prof. Kučerík - Je nějaký rozdíl mezi charakteristickými koeficienty vybraných analytů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO