Mutantní protein p53 a jeho vazebné a transaktivační vlastnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
„Strážca genómu“ proteín p53 zastupuje dôležitú úlohu pri rakovinovom bujnení. Vo viac ako 50 % prípadoch ľudskej rakoviny dochádza k mutácii p53. Mutované proteíny výrazne ovplyvňujú správnu činnosť buniek. Vplyvom mutácii môžu proteíny získať, ale aj stratiť, niektoré zo svojich funkcií, ktoré im pomáhajú aj pri modulácii metabolizmu buniek. Mutantné formy p53 sa môžu podieľať na vytvorení nepriamej interakcie a aj priamej väzby k DNA. Experimentálna časť práce sa zameriava na sledovanie väzbových vlastností vybraných mutantných proteínov p53 pomocou gélovej retardačnej analýzy a za použitia mikroskopu atomárnych síl a v sledovaní transaktivačného potenciálu. Výsledky boli porovnávané s pôvodnou nemutovanou formou p53. Bolo zistené, že pri väzbe k najbežnejším typom lokálnych štruktúr DNA dochádza k zníženiu väzbovej aktivity mutantných proteínov oproti nemutovanej forme. Sledovaním transaktivačných schopností bolo preukazané, že mutantné proteíny p53 sa vyznačujú nižšou intenzitou transaktivácie než pôvodný p53 a taktiež znižujú intenzitu transaktivácie, ak sú v koexpresii s p53.
The "genome guardian" protein p53 plays an important role in cancer growth. P53 mutations occur in more than 50 % of human cancers. Mutated proteins significantly affect the proper functioning of cells. Due to the mutation, proteins can gain, but also lose, some of their functions, which also help them in modulating cell metabolism. Mutant forms of p53 may be involved in indirect binding or direct binding to DNA. They appeared to have a lower binding activity to the DNA than non-mutated p53. The experimental part of the thesis focuses on measuring the binding properties of selected p53 mutants using gel retardation analysis and using an atomic force microscope and monitoring the transactivation potential. The results were compared with the wild-type form of p53. It has been found that binding to the most common types of local DNA structures reduces the binding activity of p53 mutants over the wild-type. P53 mutants has been shown to have a lower intensity of transactivation than the wild-type p53 by studying their transactivation abilities and also they are able to reduce the intensity of transactivation when co-expressed with p53.
Description
Citation
VOJSOVIČ, M. Mutantní protein p53 a jeho vazebné a transaktivační vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-23
Defence
Obhajoba diplomové práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Vala: Jak můžete v AFM záznamu potvrdit existenci vazby mezi proteinem a DNA? Pekař: Co je to miliq H2O? Márová: Jaký byl cíl vaší práce? Čeho jste chtěli dosáhnout? Proč jste si vybrali právě p53 protein. Co dělá transkripční faktor v buňce? Kdy dochází k mutaci proteinu p53 v živém organismu? Musí být mutační faktory jen exogenní? K čemu vede mutace? Jaký je souhrnný závěr vaší práce? Na co jste přišli? Můžete z AFM potvrdit vazbu proteinu na kruciformy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO