Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot

Abstract
Rozvinuté společnosti se v rostoucí míře přiklánějí k myšlenkám udržitelnosti, které zahrnují také otázky surovinové náročnosti a nakládání s odpady. Země EU deklarují záměr přechodu k takzvané cirkulační ekonomice, kde výroba, spotřeba, nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami fungují v převážně uzavřených cyklech. Díky vysokému podílu na celkové spotřebě surovin a množství vytvářeného odpadu je stavebnictví jedním z prioritních odvětví, ve kterém by tyto změny měly proběhnout. V důsledku toho pravděpodobně poroste zájem o recyklaci stavebního a demoličního odpadu. Tato práce zkoumá vybrané téma z pohledu architekta. Problematika recyklace stavebních materiálů je řešena v kontextu současného stavebnictví. Úvodní část popisuje hlavní materiálové toky: nejpoužívanější stavební materiály, způsob nakládání s odpady a možnosti jeho dalšího využití. Jsou definovány vztahy mezi návrhem budovy a produkcí stavebního odpadu. Podrobněji je řešena problematika stavby z recyklovaných stavebních materiálů. V hlavní části práce byl zpracován návrh modelového objektu z recyklovaných stavebních materiálů. Jednotlivé stavební konstrukce byly analyzovány z hlediska vhodnosti použití recyklovaných stavebních materiálů a nakládání s odpady po skončení životního cyklu budovy a provedeno srovnání s alternativními konstrukcemi z konvenčních stavebních materiálů. V závěru práce bylo provedeno vyhodnocení použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů ve stavebních konstrukcích a jejich ekonomického potenciálu. Byla vyhodnocena specifika návrhu budovy z recyklovaných stavebních materiálů.
Nowadays, the developed societies increasingly adhere to the ideas of sustainability, which also include the issues of raw material intensity and waste management. EU countries declare their intention to move towards so-called circular economy, where production, consumption, waste management and the market of secondary raw materials function in predominantly closed cycles. Due to its high share of raw material consumption and the amount of waste generated, the construction industry is one of the priority sectors in which these changes should take place. Consequently, the interest in recycling of construction and demolition waste will probably grow. This thesis examines the chosen topic from the architect's point of view. The issue of recycling of building materials is dealt with in the context of contemporary construction industry. The introductory part describes main material flows: the most used building materials, the method of waste management and the possibilities of its further use. The relationships between the design of the building and the production of construction waste are defined. The issue of building with recycled building materials is handled in more detail. In the main part, the design of a model object made of recycled building materials is elaborated. The individual building structures are analyzed in terms of the suitability of the use of recycled building materials and waste management after the end of a lifecycle of the building and a comparison is made with alternative structures made of conventional building materials. At the end of the work, an evaluation of the usability of recycled building materials in building structures and their economic potential is performed. There is also an evaluation of the specifics of working with recycled building materials in the design of the building.
Description
Citation
DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Grüner, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mojmír Hudec (člen)
Date of acceptance
2022-03-17
Defence
- RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. – Jak doktorand reaguje na její posudek? byl vyhotoven opravný list dle doporučení oponentského posudku a doktorand doplňuje potřebné informace ústně i vizuálně prezentací. – diskuse nad závazky ČR ohledně skládek a recyklovatelnosti, které měla ČR splnit do roku 2020. – dotaz: recyklovatelnost původních EPS s retardátory hoření, odpověď: u nás byly povoleny používat až do roku 2019, tím pádem bude tato problematika aktuální za 20 a více let. Doktorand doporučuje sledovat trendy především Německa, které je v tomto ohledu zhruba 10 až 15 let napřed. dotaz: LCA, EPD a využití materiálů v disertační práci, odpověď: V ČR je malá databáze a je nutné ji doplnit pro potřeby využití projektantů, dotaz: ČSN pro součinitele prostupu tepla, diskuse nad problematikou, doktorand vysvětluje experiment a nastiňuje možné důvody, proč má recyklovaný materiál lepší tepelně-izolační vlastnosti. - doc. Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D. – diskuse nad recyklovatelností recyklátu, doktorand v rámci rozsahu práce obsahuje pouze některé specifika recyklace a další cykly již nejsou v rámci experimentu a časové náročnosti možné, každopádně i další recyklace je dle doktoranda velmi nadějná. dotaz: data k recyklátům, aby byla použitelná pro projektanty (EPD), odpověď: EPD je pravděpodobně zhotoveno nebo je v procesu zhotovení. Doktorand tedy alespoň odhaduje environmentální dopady (p. prof. Chybík doplňuje, že u recyklátu odpadá těžba a také, že nezatěžují skládky)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO