Příprava realizace přestavby domova pro seniory v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je stavebně technologická příprava přístavby domova důchodců v Brně. Jedná se o třípodlažní objekt založený na pilotách s kombinovanými svislými konstrukcemi a monolitickými stropy, objekt má plochou střechu. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení staveniště, strojní sestava hlavních mechanizmů použitých během výstavby, dále časový plán a potřebný počet pracovníků.
The topic of the thesis is the construction and technological preparation of the extension of the retirement home in Brno. It is a three-storey building based on piles with combined vertical structures and monolithic ceilings, the building has a flat roof. The work includes a technical report, time and financial plan of the building, project of construction site equipment, mechanical assembly of the main mechanisms used during construction, as well as a time plan and the necessary number of workers.
Description
Citation
VIČAR, O. Příprava realizace přestavby domova pro seniory v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil svou diplomovou práci Příprava realizace přestavby domova pro seniory v Brně. V úvodu popsal umístění stavby na které navázal popisem staveniště a členění stavby. Ve své prezentaci popisoval SO01, SO02. Dále se vrátil k zařízení staveniště, které zevrubně popsal na prezentovaném výkresu které rozšířil o popis dopravních vztahů a tras. Další kapitolou byl návrh strojní sestavy včetně popisu hlavního zvedacího mechanismu a časový plán stavby včetně histogramů. Student reagoval na vybrané připomínky oponenta. Ing. Nečasová měla dotaz na dopravní návaznost a výjezd na ulici Tvrdého. Dtudent neměl zjištěnou a docházelo by k dopravním komplikacím, které připustil. Ing. Doubek nesouhlasil s reakcí na druhou otázku oponenta, student nedokázal odpovědět. Dále doc.Svoboda a Ing.Doubek nesouhlasili s terminologií u reakce na otázku č.4, student nedokázal reagovat. Ing. Doubek rozporoval reakci na otázku č.8, kdy student popisoval nasazení bádie pro betonáž monolitických stropů. Otázku č.10 měl student zpracovanou podrobně, avšak na uvažovanou plochu navržený systém Ing. Doubek oponoval s dotazem na ekonomickou rozvahu, student připustil velkou finanční náročnost. doc. Svoboda měl otázku na dilataci, kterou student i při velkých půdorysných plochách neřešil, student neodpověděl dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO