Polyfunkční objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace polyfunkčního objektu v rozsahu prováděcí dokumentace. Hlavním cílem práce je návrh dispozičního, konstrukčního a materiálového řešení doplněný o návrh požárně bezpečnostního řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky. Polyfunkční objekt má jedno podzemní podlaží a devět nadzemních podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a plocha pro parkování, v 1. nadzemním podlaží jsou situovány prodejní prostory, v části 2. nadzemního podlaží je situována posilovna a zbývající plochy slouží k administrativním účelům stejně tak jako celé 3. až. 9. nadzemní podlaží. Konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický skelet, doplněný o ztužující železobetonové jádro. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové lokálně podepřené desky. Objekt je založen na základové desce, kterou vynášejí piloty. Hlavním prvkem obvodového pláště je LOP, který je tvořen sloupko-příčkovým systémem.
The subject of the diploma thesis is a project documentation of a multifunctional building within the scope of the implementing documentation. The main goal of the thesis is the design of the layout, construction and material solution, completed by design of the fire safety solutions and assessment in terms of building physics. The multifunctional building has one underground floor and nine above-ground floors. In the basement there are technical facilities of the building and a parking area, in the 1st floor there are business premises, in one part of the 2nd floor there is a gym and the remaining areas are used for administrative purposes as well as the entire 3rd to 9th floor. The construction system is designed as a reinforced concrete monolithic skeleton, completed by a reinforced concrete core. Ceiling structures are monolithic reinforced concrete locally supported slabs. The building is founded on the concrete slab placed on drilled shafts. The main element of the outer wall is curtain walling, which is made from a mullion-transom system.
Description
Citation
PEŠKA, T. Polyfunkční objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student představil svou diplomovou práci na téma polyfunkční dům. Student odpověděl na otázky oponenta (chybné značení základů, objasnění CFA pilot, vedení drenážního systému, postup provedení HI). Otázky: Jakou máte podkladní zeminu z hlediska zakládání objektu? Postup při řešení výkopů? Bude nějak upravována pláň před betonáží pilot? Jaký je význam drenáže? Objasněte navržený obvodový plášť Je vhodně navrženo hyg. zázemí? Kde je použita vegetační střecha? Jak je řešena část střechy nad schodištěm? Řešení souvrství HI Jak je řešeno větrání garáže? Jakou plochu jste uvažoval u dimenzi střešních vtoků? Kudy vede odvodnění ploché střehy? Jakými prostory? Jsou prostupy řešeny akusticky v podhledu SDK? Jak je řešena CHÚC? Jaká je výška z hlediska PBŘ? Na základě čeho dáváte autonomní detekci a signalizace? Byly řešeny požární pásy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO