Dětský domov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Cílem práce je návrh dětského domova pro děti, kterým byla nařízena ústavní výchova. Objekt je situován v okrajové části obce Skuteč. Jedná se o samostatně stojící stavbu, která je třípodlažní a částečně podsklepená. Objekt je v suterénu založen na základové desce a v prvním nadzemním podlaží na základových pasech. Svislé konstrukce jsou řešeny keramickými tvárnicemi a lokálními železobetonovými sloupy, vodorovné konstrukce tvoří železobetonové desky a nad částí tělocvičny dřevěné příhradové vazníky. Objekt zastřešuje vegetační plochá střecha. Celkem se v objektu nachází šest bytových jednotek pro šest rodinných skupin o celkové kapacitě 43 dětí. Suterén tvoří tělocvična s posilovnou a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží se nachází tři bytové jednotky, šatny pro tělocvičnu, kuchyň a její zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází zbylé tři bytové jednotky, kanceláře a jídelna. Třetí nadzemní podlaží slouží ke vzdělávání a zábavě dětí.
The thesis focuces on project documentation for a construction project with the aim to design home for children under institutional care. Located on the outskirts of Skuteč, the building is three-storey, detached and partially basemented. The basement area lays on the slab foundations and the first floor on strip foundations. Vertical structures are made of ceramic blocks and local reinforced concrete columns while horizontal structures are made of reinforced concrete slabs and wooden trusses over the gym. The building is covered by a vegetated flat roof. The building houses six residential units for six family groups with a total capacity of 43 children. The basement includes gym and fitness with technical facilities. The first floor consists of three residential units, changing rooms for the gym and kitchen with facilities. The second floor houses remaining three residential units, offices and the refectory. The upper floor is used for children´s education and entertainment.
Description
Citation
CHRBOLKOVÁ, E. Dětský domov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci na téma Dětský domov. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Například: Popis a značení schodiště. Zakreslení záporové pažení ve výkresu suterénu. Objasněte odvodnění venkovního schodiště. Objasněte důvod návrhu drenáže okolo objektu. Izolace spodní stavby. Otázky komise: Proč je navržen podsyp u základové konstrukce? Orientace budovy ke světovým stranám. Povrchová úprava obkladu fasády a kotvení. Řešení fasády objektu. Jaká je uvažovaná životnost obkladu u fasády. Jaká je životnost polystyrenové izolace? Jak je řešeno odvětrání vnitřních prostor. PBŘ - zařazení objektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO