Tepelný komfort cestujících na zastávkách hromadné dopravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení tepelného komfortu cestujících na zastávkách hromadné dopravy, a to v prostorách přístřešků městské hromadné dopravy (MHD), které jsou nedílnou součástí městského mobiliáře. Toto téma nabývá na důležitosti zejména s ohledem na klimatickou změnu a související, zvyšující se četností extrémních povětrnostních jevů. Součástí práce je teoretická část, zabývající se přístřešky MHD z různých teoretických hledisek. Praktická část práce se zabývá experimentálním měřením vybraných fyzikálních veličin v interiéru a exteriéru jedenácti přístřešků MHD na území města Brna, a to v šesti měsících roku 2020 (chladného i teplého období). Skutečnosti zjištěné experimentálním měřením pro jednotlivé přístřešky jsou vzájemně porovnány a vyhodnoceny, se závěrečným výběrem optimálního modelu technického řešení přístřešku.
This diploma thesis focuses on the evaluation of the thermal comfort of passengers at public transport stops, in the shelters of public transport, which are an integral part of urban technical equipment. This topic is gaining in importance especially with regard to climate change and related with increasing frequency of extreme weather events. First part of the diploma thesis is the theoretical part, dealing with public transport shelters from various theoretical points of view. The practical part of the diploma theses deals with experimental measurements of selected physical quantities in the interior and exterior of eleven public transport shelters in the city of Brno, during the six months of 2020 (cold and warm periods). The facts found by experimental measurements for individual shelters are compared and evaluated, with the final selection of the optimal model of the technical solution of the shelter.
Description
Citation
JUNGA, P. Tepelný komfort cestujících na zastávkách hromadné dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Niedoba - tajemník, Ing. Jakub Niedoba - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Během své prezentace s názvem "Tepelný komfort cestujících na zastávkách hromadné dopravy" student pohovořil o hodnocení zastávkových přístřešků, použitých měřících přístrojích měřící dané fyzikální veličiny a měřících metodách, výsledcích praktického měření a jeho zhodnocení Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Marcela Počínková Ph.D. : 1) Při experimentálním měření nebylo provedeno žádné v klasickém období prosinec - únor. Měla by tato měření vliv na výsledné hodnocení přístřešků? 2) Diplomová práce neobsahuje bližší popis matematické metody využité pro hodnocení dat. Proč jsou intervaly různě velkého rozsahu? 3) V některých experimentálních měřeních je intenzita slunečního záření ve W/m2 ve velmi nízkých hodnotách ( cca 10 - 15). V jaké denní době a za jakého počasí je možné změřit takováto čísla? 4)Přístřešek zastávek Antropos a BVV hlavní vstup jsou podle fotografické dokumentace v práci konstrukčně shodné. Jak je možné, že v letním období mají významně rozdílné hodnocení? 5) Některé ze sledovaných přístřešků měly zelenou střechu. Přispívá toto řešení k tepelném komfortu? 6) Splňovaly sledované přístřešky i požadavky pro osoby s postižením zraku a proti nárazům ptáků? 7) Jaká obecná technická řešení by jste, na základě Vašich měření a hodnocení, doporučil pro projektování přístřešků hromadné dopravy? Otázky oponenta byly zodpovězeny. Následovaly dotazy členů komise: Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA: 1) Hodnotil jste ve vašem praktickém měření i vítr a déšť? 2) Na základě čeho jste vyhodnocoval měření? Bylo to objektivní nebo expertní hodnocení nebo subjektivní popřípadě jiné vyhodnocení? Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.: 1) Zvažoval jste bezpečnostní a uživatelská hlediska například psychické a sociologické hledisko? doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.: 1) Co si myslíte o přístřešku na zastávce Grohova? Ing. Radim Kolář, Ph.D.: 1) Mohl by jste popsat časovou osu praktického měření? Otázky byly zodpovězeny jasně a bez váhání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO