Tepelná čerpadla vzduch-voda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem mé diplomové práce jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. Diplomová práce obsahuje tři části. V první části se zabývám teorií o tepelných čerpadlech vzduch-voda. V druhé části řeším návrh vytápění ve dvou variantách, ohřev teplé vody a ohřev bazénové vody pomocí tepelných čerpadel vzduch-voda v objektu rodinného domu Révova. Ve třetí experimentální části se zabývám sledováním provozu a výpočtem topných faktorů tepelného čerpadla vzduch-voda v režimu vytápění a ohřevu teplé vody. Vypočtené topné faktory jsou následně porovnány s topnými faktory z grafu od výrobce.
The topic of my diploma thesis is air-water heat pumps. The diploma thesis contains three parts. In the first part I describe the theory of air-water heat pumps. In the second part I consider two variants of heating, hot water heating and pool water heating using air-water heat pumps in the family house, Révova. The third experimental part is focused on observation of operational process and calculation of heat factors of air-water heat pump while in the heating model. The calculated heating factors are then compared to the heating factors from the manufacturer's graph.
Description
Citation
ILLICHMAN, P. Tepelná čerpadla vzduch-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal tepelná čerpadla dvě varianty zapojení tepelného čerpadla vzduch/voda a jejich experimentální měření. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Otázky oponenta 1) Ve své práci navrhujete oběhová čerpadla Alpha 2, popište možné regulace oběhového čerpadla. 2) Popište rozdíl mezi tlakově závislou a tlakově nezávislou regulační armaturou 3) Ve své práci navrhujete tepelné čerpadlo IVT AIR X 130, které používá chladivo R410a. Detailněji popište chladivo z hlediska GWP a platné legislativy. 4) Vyplývá povinnost provozovatele nechat provádět kontroly těsnosti chladícího okruhu certifikovanou osobou dle Nařízení evropské komise 517/2014 pro Vámi navrhované tepelné čerpadlo? Otázky komise 1) Vysvětlete schéma zapojení tepelného čerpadla a vysvětlete důvod proporcionální regulace 2) Jaký musí být průtok na kondenzátoru čerpadla a může se měnit? 3) Kde se realizovala ztráta elektrické energie dodané do čerpadla ve druhé variantě zapojení s nižším teplotním spádem 4) Vysvětlete prvek ve schématu, který hydraulicky odděluje primární a sekundární okruh a odůvodněte jeho zvolenou velikost 100 litrů A Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO