Vývoj deskových materiálů na bázi druhotných surovin s dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá vývojem deskových materiálů na bázi druhotných surovin. V teoretické části jsou popsány druhotné suroviny a jejich další využití. Dále se teoretická část věnuje popisu výplní otvorů se zaměřením na podkladové profily a požadavky na výplně otvorů z hlediska tepelné ochrany budov. Na konci teoretické části je popsána multikriteriální analýza a metoda posouzení dopadu výrobků na životní prostředí pomocí LCA/EPD. V praktické části jsou popsány vstupní suroviny pocházející z různých průmyslových odvětví, zkušební vzorky, jejich zkoušky a následné vyhodnocení požadovaných vlastností. Pomocí multikriteriální analýzy byl následně vybrán deskový materiál s příznivým poměrem mezi mechanickými a tepelně izolačními vlastnostmi pro výrobu podkladového profilu. Dále se praktická část věnuje samotné výrobě podkladového profilu, jeho zkoušení, stanovení jeho konkurenceschopnosti na trhu a zjednodušenému popisu jeho dopadu na životní prostředí.
This diploma thesis focuses on the development of board materials based on secondary raw materials. The theoretical part outlines secondary raw materials and their further usage. In addition, the theoretical part deals with a description of protective panels with a focus on underlying profiles and requirements for protective panels in terms of thermal protection of buildings. At the end of the theoretical part, a multicriteria analysis and a method of assessing the impact of the products on the environment using LCA / EPD is described. The practical part describes input raw materials from various industries, test samples, their tests, and subsequent evaluation of required properties. Using the multi-criteria analysis, a board material with a favorable ratio between mechanical and thermal insulation properties was selected for the production of the base profile. Furthermore, the practical part deals with the production of the underlying profile, its testing, determining its competitiveness in the market, and a simplified description of its impact on the environment.
Description
Citation
SZOTKOWSKÁ, M. Vývoj deskových materiálů na bázi druhotných surovin s dobrým poměrem tepelně izolačních a mechanických vlastností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Vít Petránek, Ph.D., MBA - předseda, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
prof. Fridrichová - Co vše bylo zahrnuto v kalkulaci na hotový výrobek? Byla do kalkulace zahrnuta cena za dopravu? Ing. Sedlmajer - Z jakých zdrojů pocházely jednotlivé typy vláken pro výrobu deskových prvků? Studentka výborně reagovala na doplňující otázky k DP od členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO