Ohodnocení přínosu výsatby stromů pro územní rozvoj

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Se změnou klimatu a rostoucími teplotami, ale také s rostoucími nároky na komfort jednotlivých obyvatel měst, roste také poptávka po co nejpříjemnějším prostředí ve městech. Jedním z klíčových prvků pro vytvoření takového životního prostředí je právě strom. Stromy mají řadu dopadů na jejich okolí, ať už jde o dopady pozitivní, tak o dopady, jež zejména komplikují výstavbu technické infrastruktury a vyžadují péči, aby v nepřirozeném městském prostředí prosperovali a tím sloužili svému okolí. Tento výzkum je zaměřen na definování jejich pozitivních dopadů, ale hlavně na jejich ohodnocení tak, aby bylo možné jejich přínosy porovnat s monetární hodnotou investičních nákladů, ale také k porovnání s jinými monetárně definovanými variantami. Cílem výzkumu je využít tyto hodnoty pro komplexní ohodnocení přínosů zeleně pro společnost.
With climate change and rising temperatures, but also with increasing demand for the comfort of individual citizens, the demand for the most pleasant environment in cities is also growing. One of the key elements for creating such an environment is the tree. Trees have several impacts on their surroundings, both positive and negative impacts, which mainly complicate the construction of technical infrastructure and require care to thrive in an unnatural urban environment and thus serve their surroundings. This research is focused on defining their positive impacts, but mainly on their evaluation so that their benefits can be compared with the monetary value of investment costs, but also to compare with other monetarily defined variants. Goal of the research is to use this values for complex evaluation of its benefits for society.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 565-570. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO