Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Zvýšená schopnost alkalicky aktivovaných pojiv přenášet elektrický náboj se stala atraktivním tématem ve výzkumu věnovaném multifunkčním materiálům se senzorickými, samozahřívacími a dalšími progresivními vlastnostmi. Tato studie je zaměřena na senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních malt s 0,05 a 0,10 % uhlíkových nanotrubiček při cyklickém zatěžování v tlaku. Zkušební tělesa s vloženými měděnými elektrodami byla podrobena dvěma různým režimům tlakového zatěžování s kontinuálním sledováním napětí a elektrického odporu. Referenční i modifikované geopolymerní malty vykazovaly dobrou odezvu na působící zatížení, přesto byly zaznamenány změny v citlivosti a strukturních deformacích.
Increased capability of alkaline activated binders to transfer the electric charge became an attractive issue in research related to multifunctional materials with self-sensing, self-heating and other progressive properties. This study is focused on self-sensing properties of metakaolin geopolymer mortars with 0.05 and 0.10% carbon nanotubes under repeated compressive loading. Specimens incorporated with copper electrodes were subjected to two different regimes of compressive loading with continuous monitoring of strain and electrical resistance. Both reference and modified geopolymer mortars have shown good response to applied loading, yet the differences in sensitivity and structural deformations were observed.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 546-550. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO