Chování atrazinu za denitrifikačních podmínek

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Atrazin patří mezi nejvíce perzistentní pesticidy, má negativní vliv na životní prostředí a lidský organizmus. Tato látka je častým kontaminantem podzemních vod, ve kterých převládají ideální podmínky pro denitrifikační proces. Pomocí metodiky dlouhodobého testu byl zkoumán atrazin za denitrifikačních podmínek, vliv na samotný proces denitrifikace a jeho transformační chování. Po 28 dnech byl pozorován jako dominantní proces adsorpce na topolové hobliny, 30,6 %. Byl zjištěn biotický úbytek 9,8 % a při koncentraci 0,1 mg/l atrazin významně neovlivnil denitrifikační proces. Stimulace dosáhla hodnoty 6,9 %.
Atrazine is one of the most persistent pesticides. This substance negatively affects the environment and the human body. It is a frequent contaminant of groundwater, in which ideal conditions for the denitrification process prevail. Using a methodology of long-term testing, atrazine was investigated under denitrification conditions, as well as its transformation behaviour and effect on the denitrification process itself. After 28 days, adsorption on poplar shavings was observed as the dominant process, 30.6%. A biotic loss of 9.8% was found, and, at a concentration of 0.1 mg/l, atrazine did not significantly affect the denitrification process. Stimulation reached the value of 6.9%.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 403-408. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO