Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tématem práce je studium vlivu vybraných tepelně-izolačních materiálů na klimatickou změnu. Konkrétně jsou v článku komparována množství CO2 a SO2 vypouštěných do ovzduší při výrobě těchto materiálů. Materiály jsou voleny pro kontaktní zateplovací systémy. Vstupní data jsou z databází EPD (Environmentální deklarace o produktu), které splňují ISO 14025. Cílem je představit výrobní fázi životního cyklu stavebních materiálů a důležitost jejich výběru pro snižování emisí. Z analyzovaných materiálů dopadlo nejlépe konopí, které dosáhlo negativní produkce CO2 a nejnižší produkce SO2 ze všech, a to i přes jeho větší tloušťku. Výstupy lze využít pro navazující výzkum díky vstupním datům splňující ISO standard.
The topic of the thesis is the study of the influence of selected thermal insulation materials on climate change. Specifically, the amounts of CO2 and SO2 emitted into the atmosphere during the production of these materials are compared. The materials are chosen for contact insulation systems. The input data are from EPD (Environmental Product Declaration) databases that comply with ISO 14025. The aim is to present the production phase of the life cycle of building materials and the importance of their selection for emission reduction. Of the materials analysed, hemp performed best, achieving negative CO2 production and the lowest SO2 production of all, despite its greater thickness. The results can be used for further research due to the input data meeting the ISO standard.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 98-103. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO