Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro zaměstnance VUT v Brně. Výsledná aplikace je psaná pro platformy Android a iOS v jazyku React Native. Jejím cílem je ulehčení každodenních činností zaměstnance, které vede k zefektivněni práce a snížení administrativy. Teoretická část se věnuje výběru nejdůležitějších modulů z informačního systému na základě statistických dat a dotazníků. Realizační část obsahuje návrh uživatelského rozhraní vybraných modulů a popis implementace aplikace. Výsledná aplikace byla otestována skupinou zaměstnanců a získala velmi dobré slovní hodnocení.
This thesis deals with the design and implementation of a mobile application for BUT employees. The final application is written for Android and iOS in React Native. The goal is to facilitate the daily activities of an employee, which leads to more efficient work and reduced administration. The theoretical part deals with the selection of the most important modules in the information system based on statistical data and questionnaires. The implementation part contains the design of the user interface of selected modules and a description of the application implementation. The final application was tested by a group of employees and received a very good verbal evaluation.
Description
Citation
TESAŘOVÁ, A. Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bioinformatika a biocomputing
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaké budou další kroky vývoje mobilní aplikace? Popište výhody a nevýhody, které by přineslo přepsání této konkrétní aplikace do nativních jazyků Swift a Kotlin. Bylo by toto řešení vhodné? Přemýšlela jste o modularizaci aplikace? Myšleno tak, že by se uživatelské rozhraní přizpůsobilo potřebám jednotlivých uživatelů. Akademičtí pracovníci mají jistě jiné priority než technickohospodářští pracovníci. Jaké by to přineslo problémy nebo výhody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO