Analýza statistické významnosti vlivu socio-ekonomických faktorů na složení odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním složení směsného komunálního odpadu v různých obcích České republiky. V první části je rozebrán statistický aparát potřebný pro následné vyhodnocení dat. Konkrétně je řešena náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a statistické hypotézy aj. Druhá část se zabývá analýzou dostupné datové sady. Jádrem práce je testování hypotéz o rozdílnosti složení směsného komunálního odpadu mezi vybranými obcemi a typy zástavby v obcích. V závěru je nastíněn přístup pro odhad vlivných faktorů na složení odpadu pomocí korelační a regresní analýzy. Přínosem práce je vyhodnocení stávající stratifikace pro místní šetření a doporučení změn vybraných vlivných faktorů.
This bachelor thesis deals with comparison of mixed municipal waste in different areas in the Czech Republic. Statistical apparatus needed for subsequent data is described in the first part. There is discussed problematics of random variable, the probability distribution and hypotheses that will be used in this work. The second part involves a data set analysis. The merit of this thesis is hypothesis testing of the difference in mixed municipal waste composition between chosen areas and built-up area types. At the end an approach for estimate of impact factors of waste composition using correlation and regression analysis will be given. This work brings a benefit in current stratification evaluation process and recommendation of changes in selected factors.
Description
Citation
JORDÁNOVÁ, P. Analýza statistické významnosti vlivu socio-ekonomických faktorů na složení odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Analýza statistické významnosti vlivu socio-ekonomických faktorů na složení odpadu. V úvodu byla prezentována motivace práce, cíle práce a návaznost na probíhající projekt. Studentka představila složení komunálního odpadu pro tři řešené lokality. Následně byl představen postup zpracování dat. Byly uvedeny příklady a výsledky pro složky papíru, plastu a bio odpadu ve sledovaném komunálním odpadu pro vybrané lokality. V neposlední řadě studentka navrhla metodu pro zpracování nových datových sad a tvorbu regresní analýzy pro odhad složení SKO. Studentka odpověděla na všechny otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO