Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá rôznymi druhmi systémov na prípravu teplej vody a bližšie špecifikuje druhy solárnych systémov. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania materskej škôlky sústavou vykurovacích telies. Taktiež rieši dve varianty prípravy teplej vody v zásobníku teplej vody. Súčasťou návrhu sú aj všetky zariadenia potrebné na správnu funkciu vykurovacej sústavy. V časti experimentálnej sa venuje porovnaniu plochých a trubicových solárnych kolektorov.
The diploma thesis deals in the theoretical part with various types of sys-tems for the preparation of hot water and specifies the types of solar sys-tems. In the calculation part, it solves the design of kindergarten heating by a system of heating elements. It also solves two variants of hot water preparation in the hot water tank. The design also includes all the equip-ment needed for the proper functioning of the heating system. The exper-imental part compares flat panel and evacuated tube solar collectors.
Description
Citation
ČUNDERLÍK, M. Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku. Diplomant popsal vytápění v objektu mateřské školy. Popsal dvě varianty přípravy teplé vody a porovnal je. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: - vliv solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku - jak bylo zohledněno, že ploché kolektory byly dva, zatímco trubicový byl jeden - vysvětlete jednotlivé položky výpočtu pro Vz - popište princip kompenzační vsuvky - ovlivňuje vlhkost v materiálu tepelné izolace její tepelně technické vlastnosti - jak jste stanovil cenu solární soustavy Na připomínky oponenta k předložené diplomové práci reagoval student přijatelným způsobem a u většiny z nich se snažil zdůvodnit svá řešení. Na některé připomínky členů komise nereagoval přesvědčivým způsobem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO