2012/1 - Aplikovaná matematika Pavlov 2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  První šachový zápas mezi zaměstnanci Ústavu matematiky FSI VUT a studenty matematického inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012) Havlíčková, Alice; Kureš, Miroslav
  Článek se vrací k historicky prvnímu šachovému zápasu mezi zaměstnanci Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a studenty Matematického inženýrství na téže fakultě, který proběhl 20. prosince 2010.
 • Item
  Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012) Šedivá, Blanka; Lávička, Miroslav
  Cílem příspěvku je podat základní informaci o průběhu řešení projektu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který se od října 2010 řeší na katedře matematiky (KMA) Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Uvedený projekt je mimo jiné směřován na inovaci struktury, formy a obsahu předmětů vyučovaných katedrou matematiky na šesti fakultách ZČU.
 • Item
  Výuka matematické analýzy na Západočeské univerzitě v Plzni
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012) Holubová, Gabriela; Pospíšil, Jan
  Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Předměty Matematická analýza 1 a Matematická analýza 2 jsou povinné pro všechny studenty bakalářských matematických oborů, svým charakterem, obsahem a náročností tak tvoří kvalitní matematický základ nutný pro další studium. Moderně pojatá výuka matematické analýzy nabízí studentům kvalitní matematický základ a trénink analytického myšlení tolik potřebný pro další studium a uplatnění v praxi.
 • Item
  Trial - systém pro podporu výuky matematiky
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012) Čepička, Jan; Nečesal, Petr
  Cílem příspěvku je seznámit účastníky semináře se systémem Trial, který je již několik let používán ve výuce matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. Trial dokáže generovat zajímavé zápočtové i zkouškové písemné práce, kdy počet různých písemných prací odpovídá počtu studentů. Trial se stává zároveň průvodcem či pomocníkem studenta ve světě matematiky, a to zejména v náročných prvních semestrech jeho studia.
 • Item
  Matematika na pozadí geografických informačních systémů
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012) Pászto, Vít; Marek, Lukáš
  V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci.