2016/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Recenze knihy „Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty“
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09) Pitra, Zbyněk
  V plzeňském Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. byla nově vydána obsáhlá kolektivní vědecká monografie kolektivu vedeného panem profesorem Poradou „Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty“. Publikace v mnoha směrech navazuje na knihu stejného pojetí a významu, která byla vydána v Akademickém nakladatelství CERM® s.r.o. Brno v roce 2001; v mnoha směrech, zejména na základě dalšího poznání a vlastního výzkumu, rozšiřuje a aktualizuje vzdělávací obsah jednotlivých kapitol.
 • Item
  Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. v Brně vydalo potřebnou publikaci, shrnující vybrané části aktuálního znění platných předpisů k problematice soudního znalectví a obecných zásad oceňování majetku v ČR „Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR“ (ISBN 978-80-7204-942-4). Kniha, sestavená prof. Ing. Albertem Bradáčem, DrSc., obsahuje 197 stran textu,
 • Item
  Zprávy redakce
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
 • Item
  Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09) Bradáč, Albert
  Na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně proběhly v minulém období obhajoby zajímavých témat disertačních prací doktorského studijního programu Soudní inženýrství. Pro informaci čtenářů uvádíme jejich přehled, spolu s přístupovým číslem na zveřejněné teze resp. na celé znění disertací na webu Vysokého učení technického v Brně. Do internetového vyhledávače je třeba vložit příkaz https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=..... , v němž tečky na konci za rovnítkem zaměníme za číslo z posledního sloupce tabulky.
 • Item
  Příspěvek ke stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09) Bradáč, Albert
  Jednou z novinek nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) bylo opětné zavedení práva stavby do českého občanského práva (§ 1240 až § 1256). Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní. Stavba je pak součástí práva stavby. Právo stavby je svým způsobem obdobné právu věcného břemene resp. dřívější situaci, kdy se pro daný případ uzavřela nájemní smlouva; bude tedy i způsob určení hodnoty (ceny) obdobný. Po znalci bude zpravidla požadováno určení ceny obvyklé, která podle § 492 NOZ je vyjádřením hodnoty věci. Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. spolu s prováděcí oceňovací vyhláškou č. 441/1913 Sb. problematiku ocenění práva stavby řeší, místy však problematicky, a nevztahuje se na všechny případy ocenění. Neřeší pak vůbec ocenění pozemku, zatíženého právem stavby. Této problematice se věnuje předkládaný příspěvek; problematice ocenění vlastního práva stavby bez stavby a se stavbou a také důležité problematice použité míry kapitalizace se bude autor věnovat v příspěvcích následujících.