Návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá vývojem systémových elektroinstalací, jak jejich rozdělením i porovnáním vzájemných rozdílů. Jsou zde zmíněny výhody inteligentních elektroinstalací (komfort, úspora energie atd.). V dnešní době existuje několik standardů systémových elektroinstalací, jako jsou např. KNX/EIB nebo LON, proto je věnována část rozdílům mezi jednotlivými standardy. Hlavní část diplomové práce se zaměřuje na systém Egon od firmy ABB, kde v teoretické části jsou popsány jak koncept systému tak i sběrnicové moduly, které umožňují různé funkce, vzájemné propojení modulů a jejich programové nastavení. V praktické části práce je návrh výukového panelu s instalací ABB Ego-n, který je určen k výuce studentů. Dokumentace jako nákres panelu, elektrické zapojení prvků a fotografie zkonstruovaného panelu je taktéž součástí. V závěrečné části práce je uveden příklad dvou laboratorních úloh i s nastavením instalace, včetně popisu programování.
The thesis deals with the development of systems for intelligent building, focused on wiring system, division of them and comparison of their differences. The advantages of these systems like comfort, energy reduction, etc. are also mentioned. Nowadays several standards of systems for intelligent building exist as KNX/EIB or LON, therefore thesis concerns to trade-off these standards too. Main part of the thesis is focused on system Egon made by company ABB where the system concept as well as bus modules are described that allow different functions, mutual connection of modules and their programming. Tutorial panel with ABB Ego-n wiring system, which will be used for study purpose, is designed in the practical part of the work. It includes scheme of the panel, electric linkage of components and photographs of constructed panel as documentation. In the final part of the work two examples of laboratory exercise for installation and setting are listed, including programming description.
Description
Citation
VAŠÍČEK, M. Návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci. Vedoucí diplomové práce Ing. Macháček seznámil komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Vedoucí práce vytýkal drobné chyby a překlepy a nedostatečnou samostatnost při řešení problematiky. Oponent vytknul faktické chyby technického rázu a v práci postrádal ekonomické zhodnocení. Otázka oponenta směřovala na možné úspory při použití inteligentní elektroinstalace. Další otázka byla rozdíl mezi klasickou a inteligentní instalací. Třetí otázka oponenta směřovala na cenu za vybudování celého panelu. Na všechny otázky oponenta student reagoval a námitky uznal jako oprávněné. Otázku měl doc. Kyncl na řízení teploty. Otázku student zodpověděl bez námitek komise. Doc. Orságová měla doplňující dotaz na počet realizovaných řešení. Student reagoval, ale přesnější údaje neuvedl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO