Studium vlivu skladby kameniva na objemové změny a na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá objemovými změnami betonů během jejich zrání. Na tyto objemové změny jsou obecně více náchylné vysokopevnostní betony – HSC, které obsahují větší dávku pojivových složek. V teoretické části práce jsou popsány možné redukce objemových změn především u HSC, které jsou zaměřeny na složení betonu, zejména na druh a skladbu kameniva. Poté je také věnována pozornost na různé druhy cementů a jejich možnou náhradou příměsemi. Část teoretické práce popisuje druhy objemových změn, které mohou nastat. V experimentální části práce jsou dle získaných poznatků navrženy receptury HSC. Jsou použity různé druhy kameniva s plynulou i přetržitou křivkou zrnitosti a s různou maximální velikostí zrna kameniva. Část vzorku byla vyrobena pouze z CEM I 42,5 R a druhá část vzorku z CEM I 42,5 R za přídavku velmi jemně mletého vápence. V rámci praktické části práce byly sledovány objemové změny betonů s různým složením a také jejich mechanické vlastnosti po 7, 28 a 90 dnech. Konkrétně pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost povrchových vrstev betonu, nasákavost a vodotěsnost betonu. V závěru jsou uvedeny výsledky všech zkoušek.
The master´s thesis deals with the volume changes of concrete during its concrete glow. These volume changes are generally more susceptible to high-strength concretes – HSC, which contain a bigger dose of binder. The theoretical section describes the possible reduction volume change especially in HSC, which are focused on the composition of concrete, especially on the type and particle size distribution of aggregate. Then attention is also paid to the different types of cements and their possible substitution. The part of the theoretical work describes the types of volume changes that may occur. In the experimental part are suggested the HSC by to secure informations. Different kinds of aggregates are used and a continuous or discontinuous grain curve and a different maximum grain size. Part of the sample was made only from CEM I 42,5 R and the second part of the sample from CEM I 42,5 R with the addition of very finely ground limestone. In terms of the part of the work were monitored volume changes of concrete with different composition and also their mechanical properties after 7, 28 and 90 days. Specifically, compressive strength, tensile strength, strength of the surface layers of concrete, water absorption and water-permeability test concrete. In conclusion, are listed all the results of tests.
Description
Citation
VOBINUŠKOVÁ, K. Studium vlivu skladby kameniva na objemové změny a na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Arne Žurek, CSc. - předseda, Ing. Roman Michalčík - místopředseda, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-01-29
Defence
Studentka Vobinušková Kristýna seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Studium vlivu skladby kameniva na objemové změny a na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO